ITINERARY 2 Days 1 Nigths  DAY 1

วันแรก

ท่าเทียบเรือปากบารา-เกาะตะรุเตา-เกาะไข่-เกาะราวี-เกาะยาง-เกาะหินงาม-ร่องน้ําจาบังเกาะหลีเป๊ะ

10.30 am.

พร้อมกันที่สํานักงานท่าเทียบเรือปากบารา

11.30 am.

ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เกาะหลีเป๊ะ ระหว่างทางแวะเกาะไข่ชมซุ้มประตูหินซึ่งเป็นสัญลักษณ์ท่องเที่ยวจังหวัดสตูล และรับประทานอาหารเที่ยงจากนั้นมุ่งหน้าสู่เกาะหลีเป๊ะ

13.00 pm.

นําท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก ก่อนออกเดินทางไปยังเกาะราวี ลงเล่นน้ําดูปะการังที่เกาะราวี ชมหาดทรายขาวสะอาดตาที่ทอดยาวตลอดแนว ตาน้ําดูปะการังชมฝูงปลาหลากหลายชนิด ที่เข้ามาสัมผัสกับทานเป็นอย่างมิตร พร้อมถ่ายกับซิงช้าไม้ที่ริมชายหาด ผ่อนคลายตามอัธยาศัย

14.00 pm.

มุ่งหน้าสู่เกาะหินงามของหินรูปทรงกลมมันวาวตระการตาที่เกาะหินงาม เต็มอิ่มกับความสะอาดของปะการังอ่อนหลายสีสัน และกลังปังหาที่ร่องน้ําจาบัง

19.00 pm.

รับประทานอาหารที่ร้านอาหารของรีสอร์ทริมทะเล ชมความงามยามค่ําคืนบนเกาะหลีเป๊ะใต้ตามอัธยาศัย จากนั้นนําท่านไปรับประทานกาแฟโบราณและโรตีของดีเมืองสตูลหลากหลายแบบให้ท่านได้เลือกรับประทาน (ลูกค้าชําระเงิน)

  DAY 2

วันที่สอง

เกาะหลีเป๊ะ-เกาะอาดัง-ท่าเทียบเรือปากบารา

07.30 am.

รับประทานอาหารเช้าของรีสอร์ท

08.30 am.

นําท่านเล่นน้ําบริเวณหินขาวหน้าเกาะหลีเป๊ะชมความงามของปะการังหลากหลายชนิด

10.00 am.

มุ่งหน้าสู่เกาะอาดังลงเล่นน้ําบริเวณหน้าเกาะอาดังซมปะการังที่ทอดยาวตลอดแนวหิน จากนนั้นชมทัศนียภาพบริเวณอ่าว สน เล่นน้ําตามอัธยาศัย

12.00 pm.

รับประทานอาหารเที่ยงพร้อมอาหารว่างและผลไม้ที่เกาะอาดัง

13.00 pm.

ตรวจสอบสัมภาระเพื่อออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ปากบารา พร้อมขึ้นเรือกลับท่าเทียบเรือปากบารา

15.00 pm.

ถึงท่าเทียบเรือปากบารา โดยสวัสดิภาพ

The itinerary is subject to change due to weather.