ITINERARY 3 Days 2 Nigths  DAY 1

09.00 am.

รถตู้รับจากสนามบินหาดใหญ่หรือตัวเมืองหาดใหญ่เพื่อมุ่งหน้าสู่ท่าเรือปากบารา

10.40 am.

รถตู้ถึงท่าเรือปากบาราให้คณะทัวร์หาของว่างทานเพื่อเตรียมตัวขึ้นเรือ

11.30 am.

ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เกาะหลีเป๊ะ ระหว่างทางแวะถ่ายรูปเกาะไข่ ซุ้มประตูหิน อันเป็นสัญลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล และแวะเที่ยวเกาะตะรุเตา ซึ่งเป็นคุกขังนักโทษทางการเมืองเก่า

13.30 pm.

เดินทางถึงเกาะหลีเป๊ะ เช็กอินเข้าที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย

  DAY 2

08.30 am.

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่1)

09.30 am.

ออกเดินทางดําน้ําโดยเรือหางยาว ตามโปรแกรมช่วงเช้า

เกาะหินงาม-เกาะยาง-เกาะราวี

12.00 pm.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ เกาะราวี (มื้อที่ 2)

13.30 pm.

ออกดําน้ําตามโปรแกรมช่วงบ่าย เกาะอาดัง-ร่องน้ําจาบัง (ประการัง7สี)

16.00 pm.

กลับถึงที่พักและพักผ่อน

  DAY 3

08.30 am.

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่3)

10.00 am.

เช็คเอาท์ออกจากโรงแรม

11.30 am.

ขึ้นเรือเพื่อเดินทางกลับท่าเรือปากบารา

13.00 pm.

ถึงท่าเรือปากบารา แวะซื้อของฟากบริเวณท่าเรือ

13.30 pm.

ขึ้นรถตู้เพื่อเดินทางกลับสนามบินหาดใหญ่โดยรถตู้

15.30 pm.

 

ถึงสนามบินหาดใหญ่โดยสวัสดิภาพ

The itinerary is subject to change due to weather.