ITINERARY ONE DAYS TRIP  DAY 1

09.30 am.

พร้อมกัน ณ ท่าเรือปากบารา ออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่เกาะหลีเป๊ะ ระหว่างทางแวะเกาะไข่ ถ่ายรูปกับซุ้มประตูหิน สัญลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล

10.30 am.

เดินทางถึงเกาะหลีเป๊ะ ดําน้ําชมปะการัง ร่องน้ําจาบังท ชมปะการัง 7 สี ที่เดียวในไทย ที่มองเห็นด้วยการดําน้ําตื้น

11.30 am.

รับประทานอาหารกลางวัน บริเวณหาดทรายขาว เกาะราวี

13.00 pm.

ดําน้ําดูปะการังบริเวณเกาะยาง ชมปะการังพักกาด จากนั้นขึ้นชมเกาะหินงาม เกาะเดียวที่ชายหาดเต็มไปด้วยก้อนหินสีดําเงาวาว และเดินทางสู่เกาะอาดัง ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

14.30 pm.

เดินทางเข้าสู่เกาะหลีเป๊ะ และนําท่านเยี่ยมชมเกาะหลีเป๊ะ

16.00 pm.

เดินทางกลับสู่ท่าเรือปากบารา

17.00 pm.

ถึงท่าเรือปากบาราโดยสวัสดิภาพ

The itinerary is subject to change due to weather.